loading
2015

F - Indicadors Llei de Transparència

F.4.- Informació econòmica i pressupostària

80 - Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i els de Fiscalització per part dels òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), de l'Ajuntament i de les entitats del sector públic municipal.
80 - Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i els de Fiscalització per part dels òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), de l'Ajuntament i de les entitats del sector públic municipal.
No

Més informació

Perfil del contractant