loading
2015

F - Indicadors Llei de Transparència

F.4.- Informació econòmica i pressupostària

79 - Es publiquen els comptes anuals / Compte General de l'Ajuntament (Balanç, Compte de Resultat economicopatrimonial, memòria, i liquidació del pressupost).
79 - Es publiquen els comptes anuals / Compte General de l'Ajuntament (Balanç, Compte de Resultat economicopatrimonial, memòria, i liquidació del pressupost).
No

Més informació

Compte General