loading
2015

F - Indicadors Llei de Transparència

F.2.- Contractes, convenis i subvencions

72 - Es publica la relació dels convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu objecte i, si escau les obligacions econòmiques convingudes.
72 - Es publica la relació dels convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu objecte i, si escau les obligacions econòmiques convingudes.
No

Més informació

Convenis