loading
2015

E - Transparència en matèries d´Urbanisme, Obres Públiques i Medi Ambient

E.1.- Plans d´ordenació urbana i convenis urbanístics

55. Es publica informació precisa sobre els usos i destinacions del sòl
No

Més informació

Usos i destinacions del sòl