loading
2015

E - Transparència en matèries d´Urbanisme, Obres Públiques i Medi Ambient

E.1.- Plans d´ordenació urbana i convenis urbanístics

50. Està publicat el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i els mapes/plànols que el detallen.
No