loading
2015

C - Transparència Econòmic-Financera

C.2.- Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals

45 - Es publica l'import del deute públic municipal consolidat i la seva evolució anual
45 - Es publica l'import del deute públic municipal consolidat i la seva evolució anual
No