loading
2015

C - Transparència Econòmic-Financera

C.2.- Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals

44 - Es publiquen informes de mides contra la morossitat a operacions de pagament a proveïdors
44 - Es publiquen informes de mides contra la morossitat a operacions de pagament a proveïdors
No