loading
2015

C - Transparència Econòmic-Financera

C.2.- Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals

42 - Inversió per habitant (Obligacions reconegudes netes (Cap. VI i VII) / nombre habitants).
42 - Inversió per habitant (Obligacions reconegudes netes (Cap. VI i VII) / nombre habitants).
No