loading
2015

C - Transparència Econòmic-Financera

C.2.- Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals

41 - Despesa per habitant (Obligacions reconegudes netes / nombre habitants).
41 - Despesa per habitant (Obligacions reconegudes netes / nombre habitants).
No