loading
2015

C - Transparència Econòmic-Financera

C.1.- Informació comptable i pressupostària

39 - Capacitat o necessitat de finançament segons estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit)
39 - Capacitat o necessitat de finançament segons estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit)
No