loading
2015

C - Transparència Econòmic-Financera

C.1.- Informació comptable i pressupostària

37 - Es publiquen els informes d'estabilitat pressupostària emesos per la intervenció municipal
37 - Es publiquen els informes d'estabilitat pressupostària emessos per la Intervenció Municipal
No