loading
2015

B - Relacions amb els ciutadans i la societat

B.3.- Grau de compromís per a la Ciutadania

31 - Existeix i s’informa sobre els Consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana i es publiquen els seus acords, informes i propostes.
31 - Existeix i s’informa sobre els Consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana i es publiquen els seus acords, informes i propostes.
No