loading
2015

B - Relacions amb els ciutadans i la societat

B.2.- Informació i Atenció al Ciutadà

22 - Es publiquen dades sobre les preguntes rebudes dels ciutadans o d'altres organitzacions
No